Czym jest dostępność? 

Dostępność (z ang.accessibility) to szerokie pojęcie, opisujące stopień, w jakim dany system może być używany przez możliwie dużą grupę ludzi. 

To właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów czy usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. 

Regulacje w Polsce – Dyrektywy WCGA2.0 i WCAG2.1 

Z  myślą o osobach z niepełnosprawnościami został stworzony standard WCAG 2.0  (Web Content Accessibility Guidelines) – obszerny zbiór rekomendacji na temat dostępności treści internetowych – jest to 12 wytycznych definiujących cechy poszczególnych elementów treści w Internecie, które mają wpływ na ich dostępność. Dotyczy to  sklepów online, klientów pocztowych oraz aplikacji mobilnych. 

WCAG2.1 to rozszerzony standard WCAG 2.0 o dodatkowych 17 wytycznych związanych z udostępnianiem treści na urządzeniach mobilnych. m.in. możliwość oglądania obrazu na urządzeniach mobilnych w orientacji pionowej i poziomej, dopasowanie treści strony do okna urządzenia, bez konieczności przewijania obrazu, stosowanie odpowiednich odstępów między liniami, stosowanie odpowiedniego współczynnika kontrastu czy możliwość wyłączenia animacji po interakcji.

Póki co, do obligatoryjnego stosowania tych Dyrektyw są zobowiązane instytucje publiczne, ale myśląc o upowszechnieniu rozwiązań, powinniśmy zadbać o to, aby nowopowstałe produkty/usługi w jak największym stopniu spełniały te wymagania. 

Co oznacza dostępność dla nas jako firmy?

Dostępność dla nas jest jedną z głównych 4 wartości (obok innowacyjności, współpracy, bezpieczeństwa), do której przykładamy ogromną rolę podczas projektowania rozwiązań  z zakresu biometrii głosowej i ulepszania systemów tego rodzaju. Rozwijamy nasze technologie z myślą o jej powszechności, o osobach, którym brakuje wiedzy lub ich wiedza na temat zagrożeń w sieci jest znikoma. Tworząc rozwiązania już na etapie prac badawczych dbamy o to, aby jak najwięcej osób mogło z nich korzystać, priorytetowo traktując osoby nie w pełni sprawne np. z ograniczonymi możliwościami widzenia. Staramy się w ten sposób niwelować różnice, mówiąc wprost przeciwdziałać  wykluczeniu cyfrowemu. Wierzymy, że takie podejście  zdecydowanie podnosi jakość i komfort życia osób z niepełnosprawnościami. Jak podaje GUS w Polsce takich osób (zarejestrowanych prawnie) jest ponad 3 mln, co stanowi 10% całego społeczeństwa.

Komunikator głosowy Vesper 

Obecnie pracujemy nad nowym, innowacyjnym rozwiązaniem do komunikacji za pomocą głosu. Jego zaletą będzie wysoka jego dostępność właśnie dla osób z niepełnosprawnościami. Z racji na fakt, że rozwiązanie udostępnione zostanie również na urządzeniach mobilnych przy projektowaniu  bazować będziemy na standardzie WCAG2.1. Produkt cechować się będzie czytelnym i domyślnym interfejsem, zapewniającym prostą i intuicyjną obsługę oraz dużą elastycznością w użytkowaniu. Komunikator głosowy zapewni użytkownikom m.in. możliwość czytelnego przybliżania tekstu czy zastosowania opisów alternatywnych. Warto podkreślić, że żaden z istniejących na rynku komunikatorów nie posiada takich funkcjonalności.

Projekt jest realizowany dzięki dotacji Unii Europejskiej.

więcej o projekcie Vesper

Rok 2024 rozpoczęliśmy od uruchomienia nowego projektu badawczo-rozwojowego, na który otrzymaliśmy dotację Unii Europejskiej pod nazwą „Vesper – bezpieczna platforma komunikacji głosowej z integracją usług biometrycznych”. Celem tego projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego komunikatora głosowego o unikalnych cechach funkcjonalnych.  Czym będzie wyróżniał się komunikator głosowy Vesper?

Oprócz silnego szyfrowania transmisji komunikator będzie posiadał zintegrowaną technologię biometrii głosowej oraz dwie unikalne funkcjonalności opracowane w ramach prac badawczo-rozwojowych tego projektu tj. technologię weryfikacji prawdziwości źródła emisji strumienia głosowego dalekiego końca oraz technologię augmentacji strumienia głosowego odbieranego w urządzeniu bliskiego końca. Warto podkreślić, że takich cech funkcjonalnych nie posiadają żadne, istniejące obecnie na rynku komunikatory typu Skype czy Teams.

Opracowane w ramach projektu technologie mają na celu zabezpieczyć użytkownika przed atakami prezentacji oraz uniemożliwić wykorzystanie głosu rozmówcy do skutecznej realizacji deep fake przy użyciu technik syntezy głosu.

Dodatkowo zaimplementowane w komunikatorze Vesper 2 z 3 technologii tj. technologia weryfikacji prawdziwości źródła emisji strumienia głosowego dalekiego końca oraz technologia augmentacji strumienia głosowego odbieranego w urządzeniu bliskiego końca będą również przedmiotem samodzielnej komercjalizacji w ramach udzielanych licencji.

Zaletą komunikatora będzie również jego wysoka dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, przygotowana według standardu WCAG2.1. Produkt cechować się będzie czytelnym i domyślnym interfejsem, zapewniającym prostą i intuicyjną obsługę oraz dużą elastycznością w użytkowaniu.

Rynkiem docelowym dla wprowadzanych produktów jest międzynarodowy rynek szyfrowanej komunikacji mobilnej. Głównymi odbiorcami komunikatora Vesper będą przedsiębiorstwa wymagające bezpiecznej komunikacji głosowej, administracja itp. Odbiorcami dwóch technologii będących wynikami projektu będą przede wszystkim producenci oraz dostawcy systemów komunikacji głosowej i pokrewnych, dla których takie technologie będą stanowić wartość dodaną podnoszącą bezpieczeństwo ich użytkowników.

Projekt ruszył 1 stycznia 2024  i potrwa 2,5 roku. Jest to już czwarty projekt BiometrIQ realizowany z funduszy unijnych.

=>Wartość projektu: 7 217 514,00

=>Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 4 779 500,00

=> Numer projektu: FENG.01.01-IP.02-0769/23