Projekty Europejskie

Firma BiometrIQ uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu „Vesper – bezpieczna platforma komunikacji głosowej z integracją usług biometrycznych”

Celem projektu Vesper jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego komunikatora głosowego o unikalnych cechach funkcjonalnych. Oprócz silnego szyfrowania transmisji komunikator będzie posiadał zintegrowaną technologię biometrii głosowej oraz dwie unikalne funkcjonalności opracowane w ramach prac badawczo – rozwojowych tego projektu tj. technologię weryfikacji prawdziwości źródła emisji strumienia głosowego dalekiego końca oraz technologię augmentacji strumienia głosowego odbieranego w urządzeniach bliskiego końca. Opracowane w ramach projektu technologie mają na celu zabezpieczyć użytkownika przed atakami prezentacji oraz uniemożliwić wykorzystanie głosu rozmówcy do skutecznej realizacji deep fake przy użyciu technik syntezy głosu.

Zaimplementowane w komunikatorze Vesper technologie weryfikacji prawdziwości źródła emisji strumienia głosowego dalekiego końca oraz augmentacji strumienia głosowego odbieranego w urządzeniu bliskiego końca będą również przedmiotem samodzielnej komercjalizacji w ramach udzielanych licencji.

Rynkiem docelowym dla wprowadzanych produktów jest międzynarodowy rynek szyfrowanej komunikacji mobilnej. Głównymi odbiorcami komunikatora Vesper będą przedsiębiorstwa wymagające bezpiecznej komunikacji głosowej, administracja itp. Odbiorcami dwóch technologii będących wynikami projektu będą przede wszystkim producenci oraz dostawcy systemów komunikacji głosowej i pokrewnych, dla których takie technologie będą stanowić wartość dodaną podnoszącą bezpieczeństwo ich użytkowników.

#Fundusze UE #FunduszeEuropejskie 

I Priorytet Programu Fundusze Europejskie Dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)

Priorytet: Wsparcie dla przedsiębiorców

Działanie: Ścieżka SMART

Wartość projektu: 7 217 514,00

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich 4 779 500,00 zł

Numer projektu: FENG.01.01-IP.02-0769/23

LARA – System detekcji oraz zabezpieczenia przed atakami prezentacji w biometrii głosowej

Głównym celem projektu jest opracowanie i uruchomienie multiwektorowego systemu wsparcia technologii biometrii głosowej w przeciwdziałaniu atakom prezentacji. Opracowane i uruchomione technologie wsparcia obejmować będą: inteligentny system tworzenia voiceprintów z uwzględnieniem artefaktów osobniczych mówcy, inteligentny system oceny „prawdziwości” toru akustycznego oraz innowacyjny system przeciwdziałający wykorzystywaniu strumieni
akustycznych dostępnych w domenie publicznej do ataków prezentacji. Wszystkie funkcjonalności realizowane będą w projekcie dla języka polskiego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych: 3 836 175,00 zł 

Kwota dofinansowania: 3 016 065,00 zł

Platforma identyfikacji i wymiany informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa i oszustwach na bazie monitorowania i korelacji różnych kanałów komunikacyjnych Anti-Fraud IQ

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii systemu pozwalającego na wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa oraz prób oszustw i wyłudzeń w czasie rzeczywistym za pomocą analizy komunikacji użytkowników w sieciach teleinformatycznych. System dedykowany będzie w pierwszej kolejności do banków i instytucji finansowych. System będzie analizował wszelkie dostępne obecnie kanały komunikacyjne występujące pomiędzy instytucjami finansowymi i ich Klientami.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych: 4 238 371,19 zł 

Kwota dofinansowania: 3 526 546,81 zł

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych wspierających proces wdrożenia innowacyjnej usługi w Life Hero

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez realizację usług doradczych w zakresie innowacji świadczonych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu.

Poddziałanie 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 516 950.00 zł

Szukasz wsparcia w tworzeniu głosowych interfejsów użytkownika?
Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo swoich rozwiązań wykorzystując biometrię głosową?

Zapraszamy do kontaktu z nami!